I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  CUIDEM LA MEMÒRIA

  CENTRE DE DIA A BARCELONA PER A PERSONES AMB ALZHÈIMER

   

  C/ Saragossa 58, baixos 08006 Barcelona
  (cantonada amb el c/Santjoanistes).

  A 5 minuts de la plaça Lesseps
  i a 2 minuts de la Plaça Molina.

  Trobareu algú de 9h a 17h, de dilluns a divendres.

  Fora d’aquest horari, podeu deixar un missatge al telèfon
  93 217 08 78 i us atendrem el més aviat possible.

  Si ho preferiu poder enviar-nos un missatge a: info@cuidemlamemoria.com

  Carta de serveis

   

  Carta de servei del centre de dia

  Cuidem la Memòria: Centre de dia especialitzat en estimulació cognitiva per a malalts d’alzheimer i altres demències.

   1. Qui som:

  Cuidem la Memòria està format per un equip de professionals que estima la professió de la cura de la gent gran i que creu fermament en l’envelliment actiu.

  A Cuidem la Memòria apostem per la intervenció no farmacològica davant de l’Alzheimer o altres demències com a eina per alentir el deteriorament cognitiu associat.

  Un segon pilar de la nostra tasca és el suport a les famílies que acompanyem en tot el procés del seu familiar per tal que puguin participar activament en la seva cura i atenció. Podríem dir, doncs, que oferim un espai de descàrrega pel cuidador principal, intentant evitar claudicacions i ingressos en institucions residencials innecessàries.

  El titular del servei és Cuidem la Memòria, S.L. amb NIF: B-62775960 i número en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials S05279.

  Les persones responsables del servei són:

  • Eugènia Hervás com a psicòloga i directora tècnica (eugenia@cuidemlamemoria.com o 93.217.08.78)
  • Christian Oliete com a director (christian@cuidemlamemoria.com o 93.217.08.78)

  2. Canal de comunicació:

  Les persones usuàries i els seus familiars i tutors, així com la ciutadania en general tenen a la seva disposició els següents canals de comunicació:

  • Telèfon: 93.217.08.78
  • Whatsapp: 93.217.08.78
  • Correu electrònic: info@cuidemlamemoria.com

  3. Els serveis:

  Cuidem la Memòria és un centre de dia especialitzat en malalts d’Alzheimer i altres demències:

  Centre de dia: Servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències[1].

  Especialització en malalts d’Alzheimer: Les activitats que es duran a terme seran específiques per a aquesta malaltia, millorant doncs l’efectivitat, l’eficàcia i l’assistència als usuaris. Aquesta especialització implica que cada usuari, a partir d’una exploració inicial, rebrà l’estimulació cognitiva que s’adeqüi al seu nivell cognitiu, creant dins el centre de dia grups homogenis.

  A més, l’usuari i els seus familiars trobaran a Cuidem la Memòria:

  • Un espai que afavorirà les relacions socials dels usuaris i el manteniment de l’autonomia personal.
  • Disposar, per part de les famílies, d’un assessorament expert i suport extern.
  • Donar a les famílies un temps de respir, ja que es troben a punt de claudicar física i emocionalment en veure’s incapaç de continuar cuidant les 24 hores al malalt. L’experiència demostra que el cuidador s’ha de cuidar primer a ell mateix per, després, poder cuidar al seu familiar.

  Cal destacar doncs que Cuidem la Memòria fa un especial èmfasi en l’estimulació cognitiva dels malalts, ja que diversos estudis demostren el benefici que aquesta aporta al malalt.

  Som un establiment autoritzat amb número de registre al RESES: S05279

  [1] Definició de Centre de dia segons Decret 176/2000, de 15 de maig de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

  4.    Descripció dels serveis que es realitzen

  A-     PROGRAMA D’INTERVENCIÓ GLOBAL EN EL MALALT D’ALZHEIMER:

  INTERVENCIÓ COGNITIVA:

  Teràpia d’orientació a la realitat: exercicis per tractar i superar la confusió i la desorientació i incrementar l’autonomia, tot evitant la desconnexió del conjunt de l’entorn personal, familiar i social.

  Estimulació cognitivaper tal de mantenir les següents àrees cognitives: orientació, memòria, llenguatge, pràxies, raonament abstracte, càlcul, gnòsies, les funcions frontals i l’atenció i concentració.

  Taller de reminiscència: a partir d’un estímul, es pretén reactivar el passat personal i ajudar a mantenir la pròpia identitat, mitjançant l’evocació de moments i episodis d ela història de vida de l’usuari.

  TALLERS OCUPACIONALS I DE LLEURE:

  Intervenció en activitats significatives i de la vida diària: destinat a reforçar les AVD de l’usuari per mantenir el seu grau d’autonomia el màxim de temps possible, dins de les seves limitacions.

  Teràpia amb gossosTeràpia duta a terme per una terapeuta ocupacional formada en teràpia assistida amb animals que pretén treballar les capacitats cognitives residuals de l’usuari a través de la interacció amb els gossos.

  Taller intergeneracional: espai de trobada entre els nostre usuaris i un grup de nens d’una escola del barri per tal de promoure una interacció positiva i enriquidora de les dues parts, a través de diferents propostes d’activitats.

  Taller de musicoteràpia: taller on s’utilitza la música com a eina per ajudar a treballar diverses capacitats cognitives deteriorades en els nostres usuaris.

  Taller de manualitats: proposta d’activitats plàstiques realitzades amb diferents tècniques i materials per tal de treballar aspectes deteriorats per la malaltia d’Alzheimer.

  TALLERS PEL BENESTAR PSICOMOTRIU:

  Fisioteràpia: servei que pretén donar a l’usuari tot tipus de programa rehabilitador que l’ajudi a millorar el seu rendiment físic.

  B-     SUPORT A LES FAMÍLIES A TRAVÉS DE TROBADES INDIVIDUALS AMB CADA FAMÍLIA PER CONÈIXER L’ESTAT DE L’USUARI EN CADA MOMENT:

  Per tal de poder adaptar les propostes d’activitats a l’estat cognitiu de cada usuari, és imprescindible conèixer en quin moment precís es troba la malaltia. Per això, des de Cuidem la memòria fem un seguiment de cada persona en els següents àmbits:

  Per tal de poder adaptar les propostes d’activitats a l’estat cognitiu de cada usuari, és imprescindible conèixer en quin moment precís es troba la malaltia. Per això, des de Cuidem la memòria fem un seguiment de cada persona en els següents àmbits:

  Seguiment COGNITIU trimestral de l’etapa i el moment de la malaltia en què es troba cada pacient.

  Seguiment FUNCIONAL semestral per tal de tenir actualitzades les dades sobre l’estat funcional de cada usuari i poder oferir el recurs més idoni a cada situació.

  Seguiment emocional per avaluar l’estat anímic de l’usuari, la possible aparició d’un trastorn del comportament, així com la seva adaptació al llarg de la malaltia. També s’avalua semestralment en l’entrevista familiar.

  També es valora el benestar psicològic del cuidador principal mitjançant entrevistes amb el psicòleg del Centre sempre que es detecti la necessitat.

  C-     Altres serveis:

  Podologia: Per als usuaris que ho demanin s’ofereix el servei de podologia i/o manicura amb periodicitat mensual.

  5.    Compromís i qualitat

  Amb el treball diari ens comprometem amb els següents objectius vers els nostres usuaris:

  Objectius generals:

  1.- Aconseguir que els malalts amb demència adquireixin, mantinguin o recuperin (en el cas que es tracti d’una demència de tipus reversible) habilitats i/o hàbits que hagin “perdut” a causa del procés de deteriorament.

  2.- Ajudar al malalt a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.

  3.- Promocionar un estat de benestar reduint respostes d’angoixa i depressió en malalts d’Alzheimer.

  Objectiu final:

  MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AFECTADES PER UNA DEMÈNCIA.

  L’objectiu final de tot programa d’estimulació de les capacitats cognitves o de les activitats de la vida diària és proporcionar al malalt d’Alzheimer una qualitat de vida el més digna i satisfactòria possible. Malgrat que, de moment, no es coneix remei a aquesta demència, el que, com a professionals, podem i hem de fer és proporcionar les eines i vies per aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida a aquestes persones.

  Estàndards de qualitat:

  Per tal d’assolir els objectius generals, des de Cuidem la Memòria hem establert els següents objectius específics com a estàndard mínim de qualitat:

  Atenció a la persona usuaria.

   

  Àrea rellevant

  Núm.

  Nom de l’Indicador

  Criteri

  Estàn.

  Valoració integral

  1

  Valoració inicial

  Les persones usuàries són valorades de manera integral a l’ingrés.

  80%

  Valoració integral

  2

  Valoració d’escales

  Les persones usuàries són valorades utilitzant escales validades i/o de consens per identificar la situació inicial i l’evolució de les àrees funcional, cognitiva i afectiva.

  80%

  Pla interdisciplinari d’atenció individualitzada (PIAI)

  3

  Definició del PIAI

  Les persones usuàries tenen elaborat un pla interdisciplinari d’atenció individualitzada (PIAI).

  80%

  Pla interdisciplinari d’atenció individualitzada (PIAI)

  4

  Seguiment del PIAI

  Les persones usuàries han de tenir realitzat un seguiment trimestral de l’estat cognitiu.

  70%

  Promoció de l’autonomia

  5

  Avaluació de les ABVD

  Els residents han de tenir realitzada una avaluació semestral de la seva capacitat per realitzar les activitats de la vida diària.

  80%

  Tractament Farmacològic

  6

  Prescipció de fàrmacs

  La prescripció de fàrmacs de les persones usuàries consta per escrit.

  90%

  Tractament Farmacològic

  7

  Registre fàrmacs

  El centre disposa d’un sistema de registre que permet deixar constància per escrit de la medicació administrada a les persones usuàries i de les incidències.

  90%

  Prevenció de riscos

  8

  Registre de caigudes

  El centre té establert un sistema de registre de caigudes per valorar la incidencia d’aquest indicador.

  70%

  Relacions i drets dels residents

   

  Àrea rellevant

  Núm.

  Nom de l’Indicador

  Criteri

  Estàn.

  Satisfacció de les persones usuàries i de les famílies

  9

  Suggeriments i reclamacions

  El centre té definit el sistema de gestió dels suggeriments i de les reclamacions.

  75%

       

  Confort i entorn adients per al servei residencial per a gent gran

   

  Àrea rellevant

  Núm.

  Nom de l’Indicador

  Criteri

  Estàn.

  Qualitat del menjar

  10

  Temperatura del menjar

  El menjar s’ha de servir a temperatura adequada

  80%

       

  Aspectes organitzatius del centre

   

  Àrea rellevant

  Núm.

  Nom de l’Indicador

  Criteri

  Estàn.

  Formació continuada

  11

  Formació continuada

  El centre ha de promoure activitats de formació continuada.

  70%

  Documentació d’atenció al resident

  12

  Documentació d’atenció al resident

  Cada resident ha de tenir un dossier documental actualitzat.

  70%

  6.    Drets i deures de les persones usuàries:

  Drets

  • Les persones usuàries dels serveis socials tenen els següents drets:
  • Dret a disposar d’un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial.
  • Dret a rebre serveis de qualitat.
  • Dret a opinar sobre els serveis rebuts.
  • Dret a tenir assignat un professional de referència. Es tracta d’una figura semblant a la del metge o metgessa de capçalera en l’àmbit de la salut, que forma part dels serveis socials bàsics, municipals o comarcals. S’encarrega de canalitzar les prestacions a la persona o a la seva unitat de convivència i vetlla per la globalitat de les intervencions i per la coordinació dels equips professionals. Amb la seva tasca, garantitza una presa de decisions àgil i correcta.
  • Dret a renunciar als serveis (sempre que això no afecti menors o persones incapacitades).
  • Dret a escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions.
  • Confidencialitat de les dades i informacions personals.
  • Dret a la informació sobre:
  • Els serveis i les prestacions, en concret, a conèixer la seva disponibilitat, els criteris d’adjudicació, els drets i deures usuaris, el circuit de queixes i reclamacions.
  • La valoració de la seva pròpia situació, per escrit.
  • Intervencions que requereixin consentiment escrit, com l’ingrés en centres residencials.
  • Expedients individuals, però no les anotacions professionals.
  • Presentació de queixes i reclamacions.
  • En aquest sentit, la ciutadania també té dret a rebre ajuda per comprendre la informació.

  Deures

  • Les persones usuàries de serveis socials tenen els deures següents:
  • Facilitar dades veraces personals, familiars i de convivència.
  • Complir els acords i seguir el pla d’atenció.
  • Destinar la prestació a la finalitat acordada.
  • Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d’acord amb la normativa.
  • Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis.
  • Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.

  7.    Avaluació del servei

  Avaluació per part de l’usuari:

  Diàriament, en acabar l’activitat, es pregunta el grau de satisfacció sobre la mateixa. Aquells usuaris que no tenen capacitat cognitiva, se’ls proposa avaluar amb gestos de les mans o assenyalant tres imatges: trist, normal, alegre.

  Avaluació per part de la família:

  Un cop cada sis mesos es proposarà a la família omplir una enquesta de satisfacció on quedaran reflectits diversos aspectes del servei que s’ofereix. Aquesta enquesta resta sempre oberta per a les famílies

  8.    Gestió de queixes i suggeriments:

  Per la tipologia d’usuaris que hi ha al nostre centre, veiem una mica difícil que puguin emetre alguna queixa o suggeriment respecte el servei que reben de Cuidem la Memòria.

  Així i tot, mensualment cada terapeuta farà una reunió amb els usuaris del seu grup per tal de brindar-los la oportunitat d’expressar les seves inquietuds respecte el dia a dia.

  També es té en compte allò que expressen els usuaris en els seus domicilis respecte el nostre servei i que es recull, com a mínim, cada sis mesos en la reunió amb la família o tutors.

  Per últim, a la recepció del centre hi ha sempre a disposició dels usuaris i familiars la bústia de queixes i suggeriments.

  9.    Normativa aplicable:

  Els requisits per accedir a aquest servei són els següents: a) l’acreditació de la situació de necessitat, d’acord amb el que preveuen els articles 2, 3 i 7 del Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centre de dia per a gent gran; b) si és el cas, l’acreditació de la situació de dependència, per mitjà de la resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord amb el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril; c) el requisit d’edat establert en aquesta disposició; d) la residència en un municipi de Catalunya i, si és el cas, el requisit de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; e) per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l’abonament del preu públic, d’acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i l’Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre; g) la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

  9. Règim econòmic aplicable:

  Places públiques: el preu de les places públiques queda establert a l’ORDRE DSO/244/2023, de 6 de novembre, per la qual s’actualitzen els preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

  Del preu indicat a l’ordre, 762,24 € mensuals per jornada sencera els dies laborables, hi ha un copagament màxim de 468,57 €.

  Places privades: El preu vigent de les places privades, amb el 10% d’IVA inclòs, és:

  Jornada sencera: 850 €

  Mitja jornada: 700 €

  cuidemlamemoria.com - 2024 - by Sonosmedia