I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  CUIDEM LA MEMÒRIA

  CENTRE DE DIA A BARCELONA PER A PERSONES AMB ALZHÈIMER

   

  C/ Saragossa 58, baixos 08006 Barcelona
  (cantonada amb el c/Santjoanistes).

  A 5 minuts de la plaça Lesseps
  i a 2 minuts de la Plaça Molina.

  Trobareu algú de 9h a 17h, de dilluns a divendres.

  Fora d’aquest horari, podeu deixar un missatge al telèfon
  93 217 08 78 i us atendrem el més aviat possible.

  Si ho preferiu poder enviar-nos un missatge a: info@cuidemlamemoria.com

  Avís legal

  Amb la finalitat de complir l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç  electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

  • Nom social: CUIDEM LA MEMÒRIA, S.L.
  • Nom comercial: CUIDEM LA MEMÒRIA, S.L.
  • Domicili social: CL. SARAGOSSA, 58, BJS-08006-BARCELONA-BARCELONA
  • NIF: B62775960
  • Telèfon: 932170878
  • Correu electrònic: info@cuidemlamemoria.com
  • Lloc web: https://www.cuidemlamemoria.com

  Objecte

  El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web pel que fa a quines són les condicions d’ús del lloc web.

  Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment estricte de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

  El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que tingui obligació de preavisar o informar als usuaris d’aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web web del prestador.

  Responsabilitat

  El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

  El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

  Des del lloc web del client és possible que sigui redirigit a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador declara que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, portar el contingut en qüestió a l’atenció de les autoritats competents.

  El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts d’una manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, en CUIDEM LA MEMORIA S.L. NIF: B-62775960 TOM: 34238 FOLI: 195 FULL: B 246011 INSCRIPCIÓ 1 compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tot el contingut que pogués n afectin o contravinguin el dret nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut en el lloc web que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, si us plau notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

  Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un correcte funcionament 365 dies a l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existís certs errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

  Propietat intel·lectual i industrial

  El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau té llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

  Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador disposa de l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

  El prestador NO AUTORITZA expressament a tercers a redirigir directament als continguts concrets del lloc web, en tot cas havent de redirigir al lloc web principal del prestador. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva mera menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o qualsevol responsabilitat del prestador sobre els mateixos, ni suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

  Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@cuidemlamemoria.com.

  Veracitat de la informació

  Tota la informació facilitada per l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CUIDEM LA MEMÒRIA, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

  Menors

  Per a la utilització dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre per endavant el consentiment dels pares, tutors o representants legals, en última instància responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat de la determinació de continguts específics accessibles pels menors d’edat recau en aquells, és per això que si accedeixen a continguts inadequats a Internet, s’hauran d’establir mecanismes en els seus ordinadors, en particular programes filtres i bloquejos, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no són inesperables, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals els menors d’edat poden accedir.

  Obligació de fer un ús correcte de la web

  L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb fins il·legals o prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar,sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips documents,  arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

  En particular, i a manera de indicació però no exhaustiva, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  (a) sigui contrària a, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals reconeguts constitucionalment i les llibertats públiques en els tractats internacionals i altres normes existents;

  (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, degradants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

  (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, la creença, l’edat o la condició;

  (d) sigui contrària al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

  (e) de cap manera perjudicar la credibilitat del prestador o de terceres persones; y

  (f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  Llei aplicable i jurisdicció

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relatives a aquest lloc web o de les activitats que s’hi realitzin, serà aplicable la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els litigis derivats o relacionats amb la seva utilització per part dels jutjats i tribunals de BARCELONA.

  cuidemlamemoria.com - 2024 - by Sonosmedia