Treball amb l’usuari

Centre de dia per a malalts d’Alzheimer

 

ACOLLIDA I ADAPTACIÓ
(inici)

El procés d’acollida i adaptació consta de dues fases:

DIA DE PROVA

El futur usuari assisteix a una classe d’estimulació cognitiva del centre de dia. Aquesta té una durada d’1.30h.

El dia de prova permetrà que tant l’usuari com els seus familiars facin una primera presa de contacte amb el món del centre de dia.

Aquesta prova és gratuïta i no té cap tipus de compromís. Es tracta d’un pas previ que permet coneixe’ns mútuament abans de fer l’alta definitiva al centre.

FASE D’ADAPTACIÓ

Un cop fet el procés d’alta, i durant els primers dies d’estada de l’usuari, l’equip en general, i el seu referent en particular, li dediquen una major atenció per tal d’ajudar-lo a una ptima integració dins la dinàmica del centre.

Durant la primera setmana d’estança al centre de dia la psicòloga del centre farà una exploració neuropsicològica al nou usuari per tal de detectar en quina fase de la malaltia es troba. Així mateix es mantindrà una llarga entrevista amb la família, que explicarà amb detall la biografia del malalt i tots aquells detalls que puguin ajudar a una bona adaptació de l’usuari al Centre de Dia.

Cal tenir en compte que un malalt d’Alzheimer està molt lligat al seu referent, parella, cuidador… Cal una adequada fase d’adaptació per facilitar l’acceptació d’un nou referent al centre.

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
(inici)

A cada usuari se li aplica un programa d’activitats específicament adreçades a alentir el procés de deteriorament de les capacitats cognitives que comporta la malaltia d’Alzheimer. A grans trets, Cuidem la Memòria treballa amb dos grans grups d’intervencions terapèutiques:

ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA:

Realitzant tècniques clàssiques de rehabilitació, entrenament, aprenentatge i activitats pedagògiques i psicoterapèutiques, es proposen exercicis i activitats de diferent caire i dificultat.

Nombrosos estudis fets amb malalts d’Alzheimer i altres demències avalen que una intervenció terapèutica alenteix l’evolució de la malaltia.

Aquesta estimulació cognitiva la duem a terme tant en treball en grup com de manera individual.

 • Teràpia d’Orientació a la Realitat
 • Taller de estimulació cognitiva, on es treballen les següents àrees:
  • Orientació temporal, espacial i en persona
  • Memòria remota, immediata, verbal, visual…
  • Llenguatge: denominació, evocació i comprensió, lectura i escriptura
  • Pràxies
  • Raonament
  • Càlcul
  • Reconeixement: visual, auditiu, tàctil, de cares
  • Funcions de planificació i execució de tasques
  • Atenció i concentració
 • Reminiscència
 • Esquema corporal
 • Activitats significatives i de la vida diària

 

TALLERS LÚDICO-TERAPÈUTICS:

Es tracta d’un conjunt de tallers que sorgeixen a partir dels interessos i motivacions dels propis usuaris.

A través d’aquestes activitats el malalt d’Alzheimer “recuperarà” funcions, desenvoluparà habilitats, mantindrà capacitats i promourà la seva salut, a l’hora que socialitza i es diverteix.

 • Gimnàstica passiva i exercici físic
 • Relaxació
 • Taller de massatge
 • Taller de teatre
 • Taller de manualitats i labors
 • Taller de contes i relats
 • Rítmica i cant

En tots els casos els usuaris realitzen les activitats més adients al seu nivell cognitiu.

PROGRAMA D’ATENCIÓ INDIVIDUAL (PAI)
(inici)

El primer que fem quan un nou usuari s’incorpora al Centre de Dia és realitzar una exploració neuropsicològica per valorar el seu estat cognitiu, és a dir, avaluem com està cadascuna de les seves capacitats mentals.

A més mantenim una llarga entrevista amb el cuidador principal per valorar l’autonomia del malalt a l’hora de desenvolupar les Activitats de la Vida Diària. El cuidador també contesta un test per valorar l’estat emocional i conductual del malalt i informar de possibles trastorns de conducta que pugui presentar.

Amb totes aquestes dades i d’altres que aporta la família, l’equip de professionals de Cuidem la Memòria elabora el Programa d’Atenció Individual (PAI) pel nou usuari, donant contingut a uns objectius COGNITIUS, FUNCIONALS, SÒCIO-EMOCIONALS I MÈDICS específicament adaptats a cada cas.

Trimestralment l’usuari és explorat de nou i el PAI es modifica, si cal, per adaptar-se a possibles dèficits o noves necessitats que hagin pogut sorgir deguts a l’evolució de l’Alzheimer o altres demències.

TREBALL EN GRUPS
(inici)

A Cuidem la Memòria els usuaris treballen en grups homogenis. Això vol dir que disposem de 4 grups de treball: Grup Lleu, Grup Moderat, Grup Avançat i Grup Molt Avançat.

Físicament s’ubiquen en tres aules diferents (excepte el grup Avançat i Molt Avançat que treballen en dos espais diferents dins la mateixa aula), per la qual cosa cada usuari es troba envoltat d’altres que es troben en la mateixa fase de la malaltia que ell. Cada grup té un terapeuta, encarregat de crear i dur a terme les activitats d’estimulació cognitiva, adaptant-les en cada cas a cada persona.

Els beneficis que aporta el treball en grups homogenis són diversos:

 • Minimitzar respostes d’angoixa davant de la observació d’altres usuaris que es troben en una etapa de l’Alzheimer més avançada.
 • Reduir motius de tristor al fer paleses les mancances de l’usuari davant d’altres persones que encara estan molt millor.
 • Augment de l’autoestima quan veu que contesta bé a les preguntes del terapeuta.
 • Afavorir la interrelació amb els companys, establint lligams d’amistat.
 • Taller de manualitats i labors
 • La orientació i l’adaptació dins el centre.

Una comentari en l'entrada: Treball amb l’usuari